Allt om föräldrapenning

Mamma och barn vid dator

I Sverige har vi en generös föräldraförsäkring som låter föräldrar vara hemma med sitt barn i upp till 480 dagar med ersättning från Försäkringskassan. Men vilka regler gäller och hur stor ersättning får jag? Svaren finns här!

Annons

Annons

Föräldraförsäkringen ger föräldrar möjlighet att vara hemma med sitt barn i upp till 480 dagar. Dagarna kan tas ut tills barnet har fyllt åtta år eller slutat första klass. Föräldrapenningen kompenserar en del av det inkomstbortfall du har när du är hemma med ditt barn. Föräldrapenning är pensionsgrundande och beskattas som vanlig inkomst.

Sjukpenningnivå och lägstanivådagar

Under 390 dagar utbetalas ersättning enligt föräldrapenningnivå. Resterande 90 dagar kallas lägstanivådagar. Ersättningen för dem är 180 kronor per barn och dag för barn födda från och med 1 juli 2006. Om barnet är fött innan dess är ersättningen istället 60 kronor per dag. Om ni har tvillingar har ni rätt till ytterligare 90 dagar med sjukpenningnivå och 90 dagar med lägstanivåersättning.

Hur mycket får jag?

Din föräldrapenning baseras på din sjukpenninggrundande inkomst, SGI. Det är din beräknade årsinkomst av arbete, om du är anställd oftast din månadslön gånger tolv. Det finns dock ett tak för hur hög din SGI kan vara. Taket för SGI när det gäller föräldrapenning är tio prisbasbelopp, vilket för 2021 är 476 000 kronor per år.

Din ersättning är knappt 80 procent av din SGI eftersom summan ska multipliceras med en faktor på 0,97.
Din föräldrapenning per hel dag före skatt blir därför:  Din SGI x 0,8 x 0,97 / 365. Om du inte har en SGI eller har låg SGI utbetalas ersättning enligt grundnivå, det vill säga 180 kronor per dag.

Exempel: Har du en månadslön på 30 000 kr (innan skatt) blir din SGI 30 000 * 12 = 360 000 kr. Din föräldrapenning per dag kan då max bli 360 000 kr x 0,8 x 0,97 / 365 = 765 kr. Tar du ut föräldrapenning varje dag under en typisk månad på 30 dagar blir din totala ersättning 22 950 kr före skatt.

240-dagarsvillkoret

De första 180 dagarna med föräldrapenning måste alltid tas ut enlig föräldrapenningnivå. För att få ersättning som motsvarar din SGI under dessa dagar måste du uppfylla 240-dagarsvillkoret. Det innebär att du måste ha haft rätt till SGI över 180 kronor per dag i minst 240 dagar i följd närmast före barnets födelse eller beräknade förlossningsdatum. I praktiken betyder det att du måste ha arbetsinkomst över 228 kronor per dag i minst 240 dagar innan barnets födelse eller beräknade förlossningsdatum. I annat fall utbetalas föräldrapenning enligt grundnivå, det vill säga 180 kronor per dag. För övriga 210 dagar som kan betalas ut enligt SGI finns inte motsvarande krav.

Om du har SGI så sänks den inte om du som blivande mamma slutar ditt arbete eller minskar din arbetstid tidigast sex månader före barnets födelse eller den beräknade förlossningen.

Skydda din SGI

Under barnets första år är din SGI skyddad från sänkning men från och med att ditt barn fyllt ett år kan din SGI komma att sänkas. Det betyder att du kan få lägre ersättning när du är sjuk eller när du tvingas vara hemma med ett sjukt barn. Din föräldrapenning påverkas dock inte så länge barnet är under två år gammalt.

Du kan skydda din SGI från att sänkas genom ta ut hel föräldrapenning under minst fem dagar per vecka efter barnet har fyllt ett år om du är helt ledig från arbete. Om du arbetar deltid måste arbetstiden och föräldraledigheten som du tar ut tillsammans motsvara 8 timmar per dag. Om du studerar med studiestöd är din SGI skyddad mot sänkning.

Om du som är mamma blir gravid på nytt innan barnet fyllt ett år och nio månader kan du och den andra föräldern få föräldrapenning enligt respektives tidigare SGI, oavsett vad den är i dagsläget. Anledningen till denna regel är att stimulera barnafödandet i landet. Samma regel gäller om du adopterar ett barn inom två år och sex månader efter ditt tidigare barn.

Fördelning av dagar

Du och barnets andra förälder har rätt till hälften av föräldradagarna var. Den ena föräldern kan dock överlåta sina dagar till den andra med undantag för 90 dagar med ersättning enligt sjukpenningnivå. Dessa 90 dagar är öronmärkta för respektive förälder. Denna regel har tillkommit för att stimulera fler pappor att vara föräldralediga. Om du har ensam vårdnad om barnet har du dock rätt till samtliga dagar.

Att ta ut dagar

Föräldrapenningen kan tas ut för en hel dag, trefjärdedels dag, halv dag, en fjärdedels dag eller en åttondels dag. Du kan få föräldrapenning för arbetsfria dagar som lördag, söndag och helgdagar. För att få hel föräldrapenning enligt sjukpenningnivå för dagar som normalt är arbetsfria måste du ta ut hel föräldrapenning dagen före eller efter de arbetsfria dagarna. Det gäller när den arbetsfria perioden är fyra dagar eller färre. Du kan alltid få föräldrapenning enligt grundnivån eller lägstanivån för arbetsfria dagar. Hel föräldrapenning enligt grundnivå eller lägstanivå kan du ta ut även om du arbetar men då får arbetstiden inte överstiga sju åttondelar av normal arbetstid, vilket i praktiken betyder sju timmar.

När kan jag inte ta föräldrapenning?

  • Du kan inte ta ut föräldrapenning under samma tid som du arbetar eller studerar.
  • Två föräldrar kan inte få föräldrapenning samtidigt för samma barn. Däremot kan ni vara lediga samma dag om ni tar ut en halv dag var eller om ni får föräldrapenning för olika barn.
  • Du kan inte få föräldrapenning under semesterledighet.

Byte av föräldrapenning mot tillfällig föräldrapenning

Om barnet vårdas på sjukhus kan föräldrapenning bytas mot tillfällig föräldrapenning, som normalt är den ersättning man får när man måste vara ledig från arbete för vård av sjukt barn. Det betyder att du inte förbrukar dagar av föräldrapenningen. Om den förälder som är föräldraledig med föräldrapenning blir sjuk kan den andra föräldern få tillfällig föräldrapenning för att ta hand om barnet men då måste barnet vara äldre än 240 dagar.

Att följa löneutvecklingen

Du kan få anpassa din SGI efter din faktiska löneutveckling från din anställning. Om du saknar anställning helt eller delvis kan du ha rätt att årligen räkna upp din SGI med förändringen av konsumentprisindex (KPI). För barn födda före 2002 gäller andra regler. Kontakta Försäkringskassan, så får du veta vilka regler som gäller för dig och ditt barn.

Mer information om föräldrapenning

Källa: Försäkringskassan

Annons

Annons