Vad är viktigt när man väntar barn och har hiv?

450px-hur_hiv_retrovirus_trnger_in_i_t-hjlparcellerna_och_frkar_sig.jpgVad är viktigt när man väntar barn och har hiv?

Annons

Annons

Att vara hiv-positiv och föda barn är idag fullt möjligt tack vare forskning och ett samarbete inom vården. Fler hiv-positiva kvinnor skaffar barn.

Att vara hiv-positiv och föda barn är idag fullt möjligt tack vare forskning och ett samarbete inom vården. Fler hiv-positiva kvinnor skaffar barn. Men för att barnet inte ska smittas är det av yttersta vikt att kvinnan under hela sin graviditet tas om hand på rätt sätt och får den behandling hon behöver. För att upptäcka vem som bär på hiv erbjuds därför alla gravida kvinnor hiv-test genom mödravården.

 

Varje år föds ungefär 40-50 barn i Sverige där mamman är hiv-positiv. Risken för att infektionen ska föras över till barnet, under graviditeten eller vid förlossningen, är ungefär 15-25 procent om mamman inte tas omhand på rätt sätt. I Sverige finns både bra rutiner och fungerande behandling för gravida kvinnor med hiv och därför är smittöverföringen till foster och barn numera nästan obefintlig.

En av de största riskfaktorerna för att barnet ska bli smittat är hur hög mammans virusnivå är under graviditeten. Därför följs kvinnan mycket noga under hela graviditeten av ett speciellt team bestående av infektionsläkare, gynekolog, barnläkare, barnmorska och kurator för att få bästa möjliga vård och behandling. Provtagningar sker var tredje månad och innan förlossning. Målet med behandlingen är att få ner virusnivåerna till så låg nivå som möjligt (under 50 kopior per millimeter plasma) för att minska risken för överföring till

 

Om kvinnan inte har någon hiv-behandling när graviditeten upptäcks säger de nya riktlinjerna från Smittskyddsinstitutet att en antiviral behandling ska påbörjas senast i graviditetsvecka 14 till 18. Rekommenderade hiv-läkemedel under graviditet är en kombinationsterapi med två NRTI-preparat (nukleosidanaloger) kombinerat med en förstärkt (boostrad) proteashämmare. Har kvinnan däremot redan en fungerande behandling så ska hon fortsätta med den. Men det är aldrig försent att påbörja en akutbehandling även senare under graviditeten.

 

Tid för förlossning

När det är dags för förlossning är förberedelserna noggranna. Den största smittrisken är nämligen i slutet av graviditeten och i samband med förlossning. Mamman behandlas därför med hiv-läkemedel. Det är vanligast att förlossningen sker via kejsarsnitt ett par veckor före den beräknade nedkomsten. Men nya riktlinjer från Smittskyddsinstitutet säger att vaginal förlossning i vissa fall kan vara möjlig om kvinnan har en väl inställd behandling och mycket låga virusnivåer som inte syns i blodet. Det får heller inte finnas andra riskfaktorer som kan försvåra förlossningen. Har kvinnan högre virusnivåer, över 50 kopior per millimeter plasma, utförs alltid kejsarsnitt.  

 

Efter förlossningen

Det nyfödda barnet tas om hand och senast fyra timmar efter förlossningen sätts en förebyggande behandling med hiv-läkemedel in. Behandlingen fortsätter under cirka fyra veckor. När barn till hiv-positiva mödrar föds har de alltid virusantikroppar i blodet. De försvinner så småningom, men ibland tar det upp till 18 månader. Under hela tiden tas prover för att se att viruset inte finns i barnets blod. Det finns en stor risk att smittan förs över vid amning. Därför säger svensk smittskyddslag att det inte är tillåtet för en hiv-positiv kvinna att amma sitt barn. Istället rekommenderas modersmjölksersättning.

 

De senaste årens behandlingsframsteg har lett till att allt fler kvinnor med hiv kan planera för familj och barn. Det viktiga för barnet är att mammans virusnivåer hålls låga och att hiv-behandlingen är väl fungerande.

 

 

 

Källa: http://www.smittskyddsinstitutet.se/upload/rav/rav_mor_barn_2010.pdf  

Annons

Annons