Dubbelt upp! Att vänta tvillingar

”Du ska få tvillingar!” Det är ett omtumlande besked för de allra flesta. Många har svårt att förstå hur de ska klara av situationen medan andra tycker att det är det bästa som kunde hända, att få två barn till priset av en graviditet och en förlossning.
Nyfödda tvillingflickor
Oavsett hur du reagerar på beskedet att du väntar tvillingar så kommer graviditeten och förlossningen att vara annorlunda än om du väntade ett barn – och det är bara att försöka acceptera detta faktum och anpassa sig därefter.

Annons

Annons

Varför blir det tvillingar?

Vanligtvis börjar en graviditet när ett ägg som avlossas från en av kvinnan äggstockar befruktas av en spermie. Men om två ägg lossnar vid ägglossningen och båda befruktas av varsin spermie blir det tvåäggstvillingar. De är i princip inte mer lika varandra än syskon med samma föräldrar. Enäggstvillingar däremot delar samma arvsmassa och är därför mycket lika varandra. Det händer när en spermie har befruktat ett ägg och det senare delar sig i två exakt likadana delar. Generellt brukar man säga att ungefär en tredjedel av alla tvillingar är enäggstvillingar och två tredjedelar är tvåäggstvillingar.

Vem får tvillingar?

Flera faktorer ger upphov till tvåäggstvillingar – en av dem är kvinnans ålder. Ju äldre hon är desto större är benägenheten att släppa två ägg vid ägglossningen. Om kvinnan är över trettio år ökar den benägenheten avsevärt. Om hon har fött flera barn tidigare ökar också chansen att hon får tvillingar men det kan sannolikt också bero på att kvinnan då rimligtvis är äldre. I och med att provrörsbefruktning, så kallad IVF, blev möjlig för cirka tjugo år sedan har antalet tvillingfödslar också ökat. Anledningen är att man implanterar flera befruktade ägg för att öka kvinnans chans att bli gravid. Under de senaste åren har dock tekniken förfinats och numera implanteras färre ägg per fertilitetsförsök, ofta bara ett eller möjligtvis två. Att få tvåäggstvillingar är dessutom mycket ärftligt. Kvinnans benägenhet att släppa två ägg vid ägglossningen, istället för ett, är ärftlig. Mannen kan däremot inte påverka möjligheten att bli far till tvillingar. Däremot kan han föra över ärftligheten till sin dotter. När det gäller kvinnor som själva är enäggstvillingar är ärftligheten inte helt säkerställd men en svensk studie pekar på att kvinnor som själva är enäggstvillingar har ungefär dubbelt så stor chans att föda enäggstvillingar som resten av befolkningen.

Hur vanligt är det med tvillingfödslar?

Enligt statistiska centralbyrån har antalet tvillingfödslar ökat. 2001 var 3.2 procent av alla barn som föddes tvillingar. Det kan jämföras med 2.0 procent 1989. Att antalet tvillingfödslar har ökat beror främst på att antalet konstgjorda befruktningar har ökat och att mammorna har blivit äldre. I Sverige föddes knappt 3 000 tvillingar 2001. Sannolikt har antalet tvillingfödslar dock minskat något de senaste åren eftersom ivf-tekniken har förbättrats och färre befruktade ägg implanteras.

Besvär och komplikationer

En tvillinggraviditet är mer ansträngande för kroppen och risken för komplikationer, som bland annat havandeskapsförgiftning, är större än vid en vanlig graviditet. Sannolikheten för att barnen kommer att födas för tidigt är också större. En tvillinggraviditet varar i regel 36 till 38 veckor. Musklerna i buken, bäckenbotten, benen, fötterna, armarna, axlarna och ryggen ansträngs mer på grund av den högre vikten, så även benstommen. En tvillinggraviditet upptar också mer plats i kroppen vilket gör att matsmältningsapparaten, diafragman och lungorna utsätts för extra påfrestningar. Därför är illamående, ryggont, halsbränna, trötthet och svullna händer och fötter vanligare bland dem som väntar två barn jämfört med dem som väntar ett barn. I vecka 30 är magen lika stor som en fullgången enlingsgraviditet. En tvillinggravid kvinna bör bli sjukskriven mellan vecka 20 och 25. Om du har ett tungt arbete kan det bli frågan om sjukskrivning ännu tidigare.

Att tänka på som gravid med tvillingar

Det är extra viktigt med mycket vila och sömn när du väntar tvillingar. Det hjälper kroppen att klara av den påfrestande graviditeten. Att du äter bra och nyttig mat är också extra viktigt eftersom näringen ska räcka till tre personer. Ät små portioner men ät oftare. Tänk på din hållning eftersom ryggen ansträngs extra mycket. Stå rak, sträck på dig och dra in stussen. Det kan också vara en god idé att förbereda dig på att du ska få tvillingar. Läs gärna om tvillingar, amning och kejsarsnitt och kontakta eventuellt Svenska tvillingklubben som erbjuder råd, stöd och föräldrakurser.

Barnen i magen

Mellan fostren finns oftast en skiljevägg som kan vara tunn eller tjock beroende på antalet fosterhinnor. Tvåäggstvillingar har alltid två egna fosterhinnor. Då blir skiljeväggen fyra, så kallade, blad tjock. Enäggstvillingar har två eller inga blad i skiljeväggen beroende på hur många fosterhinnor de har. Ungefär en procent av alla enäggstvillingar har ingen skiljevägg alls mellan sig. De delar därmed fostervatten och har direkt kroppskontakt i en och samma fostersäck. Enäggstvillingar med tunn skiljevägg föds tidigare, ofta vecka 36, bland annat för att belastningen på livmodertappen är större.
En del mammor oroar sig för att barnen i magen ska skada varandra. De knuffar till varandra men vattnet fungerar som stötdämpare och vanligtvis är de också inneslutna i varsin fostersäck. I sällsynta fall kan så kallad tvillingtransfusion uppstå bland enäggstvillingar med tunn skiljevägg. Vid det tillståndet minskar blodtillförseln till den ena tvillingen medan den andra får mer blod. Det kan vara livshotande för fostren. Om det händer måste du omedelbart söka specialistvård. Det märks oftast genom att magen växer kraftigt, eftersom fostervattnet ökar.

Förlossningen

Ungefär hälften av alla tvillingar föds på naturlig väg medan hälften föds med kejsarsnitt. Det är förlossningsläkaren eller barnmorskan som bedömer vilken förlossningsmetod som är lämplig, beroende på barnens läge i livmodern. Om båda barnen ligger med huvudet nedåt är det inga problem att föda naturligt. Om det nedersta barnet ligger med huvudet före går det också bra att föda naturligt även om det andra barnet ligger med stjärten före. I annat fall blir det troligen kejsarsnitt. Det blir troligen också aktuellt med kejsarsnitt om barnen måste förlösas innan vecka 34, om de är små och sköra eller om modern är sjuk.

Att gå över tiden

Du ska helst inte gå längre än till vecka 40 när du väntar tvillingar eftersom moderkakan senare kanske inte klarar av att förse fostren med tillräckligt mycket näring och syre.

Är de en- eller tvåäggstvillingar?

Om tvillingarna är av olika kön är de alltid tvåäggstvillingar. Om man efter förlossningen ser att det bara finns två eller inga blad i skiljeväggen mellan fostren är de enäggstvillingar. Om det finns fyra blad i skiljeväggen kan de vara enäggstvillingar eller tvåäggstvillingar. Det går inte att avgöra huruvida de är enäggstvillingar eller tvåäggstvillingar utifrån antalet moderkakor eftersom enäggstvillingar ibland har skilda moderkakor och tvåäggstvillingar ibland har en gemensam moderkaka. Vid Rättsmedicinalverket i Linköping kan man avgöra om barnen är enäggs- eller tvåäggstvillingar. Då gör man ett så kallat skrapprov i munnen på båda barnen. Provet skickas sedan för analys.

Föräldraförsäkringen

Pappor till tvillingar har rätt till dubbelt så många pappadagar efter förlossningen jämfört med andra pappor, det vill säga 20 arbetsdagar. De som har tvillingar får dessutom ytterligare 90 dagar föräldraledighet med sjukpenningsnivå och ytterligare 90 dagar med så kallad lägstanivå.

Försäkring

Eftersom de allra flesta försäkringar tecknas efter barnets födsel får många föräldrar med för tidigt födda barn avslag på sin försäkringsansökan. Många tvillingföräldrar drabbas av detta eftersom deras barn ofta är prematura och därför har för låg födelsevikt. Numera har vissa försäkringsbolag försäkringar som kan tecknas redan under graviditeten och de gäller för sjukdomar och skador från födseln fram till sexmånadersdagen. Försäkringen gäller däremot inte för medfödda sjukdomar. Eftersom försäkringsvillkor kan ändras är det viktigt att du noggrant kontrollerar vad som gäller i dagsläget.
 

 
 

Artikeln är granskad och godkänd av:
Christina Wahlström, leg. barnmorska

Annons

Annons