Autism hos barn

Autism betyder att barnet har svårt att ta in och tolka information. Framför allt har autistiska barn svårt att sätta sig in i andra människors situation och förstå hur de tänker. Autistiska barn har också ett begränsat beteende och ensidiga intressen.

Annons

Annons

Autism betyder att barnet har svårt att ta in och tolka information. Framför allt har autistiska barn svårt att sätta sig in i andra människors situation och förstå hur de tänker. Autistiska barn har också ett begränsat beteende och ensidiga intressen.

Om du tycker att ditt barn har sådana problem ska du kontakta barnavårdscentral eller vårdcentral.

Autism kan hos vissa barn vara en del i ett svårt flerhandikapp med utvecklingsstörning, epilepsi och syn- och/eller hörselskada, medan andra barn har lindrigare symtom.

Autism är vanligare hos pojkar och har alltid en biologisk/neurologisk grund. Det finns många orsaker. För de flesta är tillståndet medfött och ärftliga faktorer spelar sannolikt en stor roll. Som förälder ska du få möjlighet att diskutera varför ditt barn blivit autistiskt. Läkaren tar då ställning till vilka undersökningar som ska göras.

Ungefär två av 1 000 nyfödda barn har autism och mellan sex och åtta barn har ett autismliknande tillstånd eller Aspergers syndrom.

Symtom

Barn med autism har problem med tankefunktioner. De har svårt att ta in och tolka information. Autistiska barn har särskilt svårt att förstå andra människors tankar, känslor och behov. Barnen har också svårt att få sammanhang och se helheten. De kan också ha problem att växla mellan olika aktiviteter, att ”byta spår”, vilket kan ge svåra störningar i beteendet.

Barn med autism har:

  • svårt med ömsesidig kontakt med andra människor
  • svårt att samtala med andra
  • begränsningar i sin fantasiförmåga, i sina lekar och i sitt beteende
  • begränsade intressen

Barn som är sena att börja tala eller har låg tal- och språkutveckling får ofta remiss till utredning. Svårigheter att leka och prata med andra barn märks ofta när barnet börjar i förskolegrupp.

Utredning

Under utredningen får du bland annat berätta om barnets utveckling inom olika områden och hur barnet fungerar i förskolan eller i skolan. Barnets tankeförmåga och språk testas också. Läkaren går också igenom medicinska faktorer. Ofta görs särskilda medicinska undersökningar.

Behandling

Autism, tillsammans med en utvecklingsstörning, är en funktionsnedsättning som påverkar barnets hela livssituation.

Särskilda pedagogiska och kognitiva beteenderiktade behandlingar har visat sig värdefulla.

Idag förstår vi bakgrunden till de svåra beteendestörningarna vilket gör det lättare att rätt förstå och bemöta barn och vuxna med autism. Man talar ofta om ett sätt att förhålla sig istället för behandlingsmetod. Ett så kallat "autismpedagogiskt förhållningssätt" måste genomsyra hela miljön kring barnet – både hemma och i skolan.

Ju tidigare man gör en utredning och ställer diagnos, desto tidigare kan man påverka barnets utveckling på ett bra sätt. För att hjälpa barnet att utvecklas är det viktigt med noggrann information till alla som regelbundet träffar barnet och bra anpassning både i hemmet och i förskolan/skolan.

Genom att använda andra uttryckssätt än tal, som till exempel bilder, kan barn med autism lära sig både att bättre förstå sin omvärld och människorna i den och att själva göra sig förstådda.

 

Författare: Monica Klasén McGrath, skribent, Frilans
Granskare: Kerstin Malmberg, Barnpsykiater, överläkare, Konsultenheten Astrid Lindgrens barnsjukhus

 

Källa: Vårdguiden

Annons

Annons