Pressmeddelande Studie om avbrutna placeringar av barn i social dygnsvård

– Socialstyrelsen får i uppdrag att genomföra en studie om sammanbrott och oplanerat avbrutna placeringar i social dygnsvård. Studien ska dels analysera stabiliteten i familjevården av yngre barn (0–10 år), dels stabiliteten i långa familjehemsplaceringar. Syftet med studien är att undersöka hur ofta placeringar avbryts och vilka riskfaktorerna är för avbrott. För uppdragets genomförande får Socialstyrelsen cirka 1 miljon kronor (993.000). Det säger Barn- och äldreminister Maria Larsson med anledning av ett nytt regeringsbeslut.

Annons

Annons

– Socialstyrelsen får i uppdrag att genomföra en studie om sammanbrott och oplanerat avbrutna placeringar i social dygnsvård. Studien ska dels analysera stabiliteten i familjevården av yngre barn (0–10 år), dels stabiliteten i långa familjehemsplaceringar. Syftet med studien är att undersöka hur ofta placeringar avbryts och vilka riskfaktorerna är för avbrott. För uppdragets genomförande får Socialstyrelsen cirka 1 miljon kronor (993.000). Det säger Barn- och äldreminister Maria Larsson med anledning av ett nytt regeringsbeslut.

När ett barn placeras i samhällsvård ska kommunen enligt socialtjänstlagen ansvara för att barnet får en god vård. Det innebär bl.a. att socialnämnden inför varje placering ska medverka till att barnet får god vård och fostran, får lämplig utbildning, ge stöd till familjehemmet och barnets vårdnadshavare och minst en gång var sjätte månad överväga respektive ompröva om vården fortfarande behövs. Barnet har rätt att komma till tals vid varje sådant tillfälle. 

Den samlade tillsynen över den sociala dygnsvården, som genomfördes av länsstyrelserna i det s.k. barnuppdraget 2006–2007, visade att det finns brister bl.a. i uppföljningen av placeringar. Studier visar därutöver att ett stort antal placeringar bryter samman eller avbryts oplanerat. För tonåringar med beteendeproblem avbryts cirka varannan placering i förtid.

Det saknas dock kunskap om avbrott är lika ofta förekommande när det gäller yngre barn, samt om frekvensen av avbrott bland barn som varit placerade lång tid sedan tidig ålder. Det finns därför behov av att öka kunskapen om sammanbrott. Målet är att öka socialtjänstens beredskap att kunna identifiera riskfaktorer samt att bättre förebygga att placeringar avbryts i förtid. 

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2012.

Källa Socialdepartementet

Annons

Annons