Säkerhet skadar barns utveckling

Lekplatser stängs på grund av nya hårdare säkerhetskrav. Kojor och liknande som personal och barn bygger på förskolor tillåts inte. Prefabricerad lekutrustning som besiktigats och godkänts anses säkrare. Men nu varnar tre experter på barns lekmiljö för att det nya hårdare säkerhetstänkandet hämmar barns utveckling och kreativitet.

Annons

Annons

Lekplatser stängs på grund av nya hårdare säkerhetskrav. Kojor och liknande som personal och barn bygger på förskolor tillåts inte. Prefabricerad lekutrustning som besiktigats och godkänts anses säkrare. Men nu varnar tre experter på barns lekmiljö för att det nya hårdare säkerhetstänkandet hämmar barns utveckling och kreativitet.

Barnen måste lära sig att hantera miljön utanför den säkerhetskontrollerade, skriver tre experter på pedagogiska lekmiljöer på Dagens Nyheters debattsida. Bakom artikeln står forskarna Maria Kylin, agr. doktor och landskapsarkitekt, Fredrika Mårtensson fil. doktor i miljöpsykologi, båda från Sveriges lantbruksuniversitet och doktoranden i fysisk aktivitet Gisela Nyberg från Karolinska institutet på Dagens Nyheters debattsida.

Experterna varnar för att säkerhetstänkandet i samhället går ut över barnens utveckling. De menar att lek, samvaro och skapande som reduceras till "säkra miljöer med säkra lekredskap" hämmar barns kreativitet och försämrar deras hälsa.

”Vi har nu barn som blir mer och mer överviktiga med allvarliga långsiktiga medicinska, sociala och ekonomiska konsekvenser som följd. Den spontana fysiska aktiviteten i barns vardag spelar en betydande roll i detta stora folkhälsoproblem” skriver experterna som menar att en studsmatta i varje trädgård är ett talande tecken på en tradition för utomhuslek som strävar vidare men som har hamnat i svårigheter.

I Sverige ska lekplatser, förskolegårdar och skolgårdar följa Plan- och bygglagen (PBL) vilket bland annat innebär att lekplatser och lekredskap ska underhållas så att olyckrisken minskas. Serano utbildar besiktningspersonal i Sverige och i deras skrift står det att säkerheten säkerställs enklast genom att lekredskapen är produktcertifierade och att självbyggen inte rekommenderas. Artikelförfattarna menar att uppväxtmiljöns kvalitet är en större och viktigare fråga för att lösningar ensamt skall drivas utifrån ett säkerhetsperspektiv från besiktningsföretag, byggstandardiseringskommittéer eller kommunförbund och de undrar hur barn skall lära sig att hantera miljön som finns utanför de "säkra" och förutsägbara miljöer som de hänvisas till.

Experterna framhåller att det givetvis är viktigt att våra utemiljöer är säkra, så att olycksrisker minimeras.

”Redskap skall självklart inspekteras, rustas upp och ibland tas bort. Men ett intensifierat säkerhetsarbete får inte bli ett alibi för faktiskt ansvarstagande. En insiktsfull inspektion i samarbete med barn och personal, kan dessutom bidra till ett lärande och en ökad vaksamhet för de risker som trots allt ändå alltid finns. Det är dags att förskolegårdar och skolgårdar hanteras som de utvecklande och hälsofrämjande miljöer för barn som de rimligen borde vara” skriver debattörerna.

Forskning vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) visar att barn med tillgång till utemiljöer med hög lekpotential får en ökad fysisk aktivitet, liksom bättre motorik och koncentration. Attraktiva utemiljöer är viktiga också för barns lärande och sociala utveckling. Där det finns natur och jämnåriga uppstår lätt möten och tillfällen till gemensamt skapande.

”Förskolegårdar och skolgårdar borde kunna vara platser lämpliga för mer innovativt utvecklingsarbete. Var, om inte där, finns möjlighet att skapa plats för kojbyggen utan att barns säkerhet riskeras?” undrar experterna.

Annons

Annons